Domain name Valid email Invalid email
yahooo.fr 0 0
yahoop.fr 0 0
yahou.com 0 0
yahou.fr 0 0
yahpp.fr 1 0
yajade.com 1 0
yajoo.es 0 0
yajoo.fr 0 0
yaka.fr 1 0
yakamama.com 1 0
yakanoe.com 0 0
yakaprint.fr 1 0
yakarire.org 0 0
yakaservices.com 1 0
yakashop.com 1 0
yakat.fr 1 0
yakati.com 1 0
yakeo.com 1 0
yaki.fr 0 1
yakicero.com 1 0
yakinmaju.com 1 0
yakkamarketing.com 0 0
yakmandu.fr 0 1
yakmy.com 0 1
yale-levage.com 0 1